• Polityka prywatności i polityka cookies

Polityka Prywatności w sklepie internetowym  naturalion.pl

 

 

§ 1. Preambuła

 1. Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z działalności sklepu internetowego naturalion.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Kunachowicz, prowadząca sklep internetowy„naturalion.pl”, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, który przetwarza dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przestrzegając obowiązujących norm prawnych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanej "Rozporządzeniem RODO".
 3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit a (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych), b (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy); c (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), f (w usprawiedliwionych celach Administratora tj, marketing bezpośredni)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  dane osobowe następujących podmiotów
  1. dane klientów indywidualnych;
  2. kontrahentów;
  3. dostawców,
  4. dane osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;
 4. Administrator przetwarza dane podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3 w celach:
  1. świadczenia usług sprzedaży;
  2. obsługi usług posprzedażowych;
  3. współpracy z dostawcami;
  4. wykonywania czynności marketingowych;
  5. wysyłki newsletter’a;
  6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  7. prowadzenia badań konsumenckich;
  8. umożliwienia lub ułatwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w konkursach oraz loteriach organizowanych przez Administratora;
 5. Każda osoba, której dane udostępnia swoje dane Administratorowi jest zobowiązana dbać aby dane te były prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne związane z  udostępnieniem Administratorowi przez osobę z katalogu o którym mowa w § 1  pkt 3 danych nieprawdziwych, niepoprawnych, nieaktualnych czy też niekompletnych.    Osoby zainteresowane dopisaniem się do listy odbiorców newsletter’a mogą dokonać wpisu poprzez stronę naturalion.pl. Wyrażoną podczas zapisywania się zgodę można w każdym czasie wycofać przesyłają na adres kontakt@naturalion.pl maila o treści: Cofam zgodę na otrzymywanie newsletter’a od przedsiębiorstwa Małgorzata Kunachowicz
 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale brak ich podania może skutecznie uniemożliwić wykonanie dla Państwa usługi.
 7. Administrator może stosować profilowanie w celu przygotowania spersonalizowanej oferty dla Klienta.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

§ 2. Zbieranie danych

 1. Administrator uzyskuje dane osobowe podmiotów oznaczonych w 1  pkt 3 poprzez:
  1. przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej przez podmiot oznaczony w § 1 pkt 3
  2. przesłanie za pomocą strony internetowej www.naturalion.pl
  3. pobieranie z rejestrów publicznych;
 2. Administrator powierza/ udostępnia dane osób oznaczonych w § 1 pkt 3 następującym podmiotom:
  1. firmie doradczej w tym firmom świadczącym usługę hostingu;
  2. zewnętrznej księgowej prowadzącej biuro rachunkowe;
  3. ubezpieczycielom;
  4. firmom kurierskim i Poczcie Polskiej;
  5. firmom doradczym w tym kancelariom prawnym;
  6. dostawcom narzędzi marketingowych;
  7. dostawcom rozwiązań technicznych;
  8. firmom płatniczym;
 3. Administrator przed faktycznym powierzeniem danych osobowych zawiera z odbiorcami danych stosowne umowy powierzenia przetwarzania/ umowy udostępnienia danych. Administrator prowadzi ewidencję umów powierzenia przetwarzania/ umów udostępnienia danych.
 4. Do przetwarzania danych osobowych w naturalion.pl zostają upoważnione przez Administratora osoby zatrudnione, uprzednio przeszkolone z zakresu ochrony danych, które złożyły stosowne oświadczenia przedłożone przez Administratora.
 5. Dane podmiotów oznaczonych w 1 pkt 3 są  zbierane w zakresie niezbędnym do wykonania celu, dla którego są zbierane. W przypadku, gdy Administrator uzyska dane podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3 w zakresie szerszym niż jest to konieczne ( tzw. dane zbyteczne) Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane przekraczające zakres niezbędny.
 6. Zakres przetwarzanych danych podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3 nie przekracza zakresu danych personalnych, teleadresowych oraz innych danych niezbędnych do prawidłowych rozliczeń finansowych. Wskazany zakres nie zawiera szczególnych kategorii danych. Z zastrzeżeniem sytuacji gdy Klient  zwróci się do Administratora z zapytaniem dotyczącym możliwego wpływu oferowanego przez Administratora produktu na stan zdrowia Klienta podając przy tym informacje dotyczące obecnego stanu zdrowia.
 7. Administrator przetwarza dane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania ( wykonania usługi, trwania stosunku zatrudnienia, prowadzenia procesu rekrutacji) a po upływie tego terminu przetwarza tylko te dane podmiotów oznaczonych w § 1 pkt 3, których archiwizowanie jest konieczne, ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
 8. Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

§ 3. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdy podmiot oznaczony w § 1 pkt 3 przekazujący swoje dane osobowe ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Administratora danych osobowych o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez wnioskodawcę i przesłany do Administratora. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub w formie skanu na adres elektroniczny kontakt@naturalion.pl. Wniosek oprócz żądania powinien zawierać imię i nazwisko, jego adres, numer telefonu lub mail – podanie wskazanych danych jest konieczne w celu  umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy bez której nie ma możliwości udzielenia wnioskodawcy informacji.
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Administrator dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Administrator ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Administratora lub adres elektroniczny kontakt@naturalion.pl.
 3. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek oprócz żądania powinien zawierać imię i nazwisko, jego adres, numer telefonu lub mail – podanie wskazanych danych jest konieczne w celu  umożliwienia identyfikacji wnioskodawcy bez której nie ma możliwości udzielenia wnioskodawcy informacji
 4. Administrator ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. W sytuacji gdy charakter żądania jest skomplikowany lub Administrator otrzymał dużą ilość wniosków, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy w terminie miesiąca   od  otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Administrator przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Administrator informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.   
 5. Każdy, czyje dane są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przesyłaniem informacji marketingowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Administratora, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub skan na adres elektroniczny.
 6. W przypadku , gdy Administrator nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do  organu nadzorczego.  Zgodnie z  obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 4. Polityka cookies

 1. Strona naturalion.pl wykorzystuje ciasteczka („cookies”). Są to to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Identyfikują one przeglądarkę osoby odwiedzającej oraz usprawniają działanie serwisu. Pliki cookies są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu), ale nie powodują zmian w jego ustawieniach. Ciasteczka zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 2. W serwisie naturalion.pl ciasteczka są wykorzystywane w celu zapamiętania informacji o sesji, statystycznych, marketingowych oraz udostępniania funkcji strony.
 3. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies poprzez skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki, jednak wówczas korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może być utrudnione. Z informacjami na temat plików cookies, można się zapoznać wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
 4. Nasz strona internetowa gromadzi anonimowe dane ( liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp.) dotyczące Zasadniczo używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
 2. Niniejszy dokument rozpoczyna obowiązywanie z chwilą umieszczenia na stronie www.naturalion.pl